Geschiedenis van Excelsior

Historie

Geschiedenis van damclub Excelsior

In 2006 bestond bestond de Harlinger damclub “Excelsior” 75 jaar. De Harlinger damvereniging heeft haar jubileum gevierd Zaterdag 25 na het jaarlijkse damtoernooi van Volharding Frisian Shipyard damtoernooi dat voor de 40e maal werd gehouden. ’ s Middags was er een koud buffet voor de leden en ’s avonds een feestelijke avond met leden, oud-leden en genodigden. Ter gelegenheid van het Harlinger sportboek:”Tot Heil Onzer Ribbenkast”….een eeuw sport in Harlingen… is onderstaand verslag over het ontstaan van de vereniging geschreven.

‘Damclub Excelsior werd in de crisisjaren opgericht (1934)’. Zo begint een verslag in de Harlinger Courant uit dec. 1976. Er werd begonnen met gebrekkige middelen, zoals damschijven van bezemstokken en borden van oud triplex. Over de eerste twaalf levensjaren is niet veel bekend. De jaarverslagen beginnen na 1945. Het eerste notulenboek begint met een herdenking van Jan Nauta en Teake Strandstra, die: “door vijandelijk terreur van den vijand” de oorlog niet overleefde. Zo vlak na de oorlog werd er gestart met 39 leden.In wijlen Strandstra’s werkplaats werden Excelsior’s eerste schijven ‘geschoven’. Overigens volgens een ander artikel in de H.C van 1984 “Damclub Excelsior in het goud” 9 staat dat er ooit begonnen is in de werkplaats van schilder J. Nauta. In het laatst genoemde artikel wordt zelfs gesproken over drie vermeende oprichtingsjaren. In 1938 werd namelijk de Harlinger toneelploeg S.O.S uitgenodigd ter opluistering van het tien jarig bestaan van de Provinciale Friese Dambond (PFDB) en tevens voor het 10-jarig bestaan van de Harlinger damclub. Daarmee zou geconcludeerd kunnen worden dat Excelsior in 1928 is opgericht. Het jaaroverzicht 1951 – 1952 vermeldt dat G.v.d. Gaast voorzitter was en V. De Vries secretaris, welke met de leden op 15 november 1951 in Pro Rege het 20-jarig bestaan vierden. 1928, 1934 of dus toch 1931 zoals ook de Provinciale Friese Dambond aangeeft?.Hoe en vooral wanneer er precies is begonnen is lastig te achterhalen.De misverstanden omtrent de oprichting heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat er begin dertiger jaren twee damverenigingen waren. De damclub ‘Harlingen’ met 80 leden en ‘Excelsior’ met rond de 70 leden. De economische slechte tijd had tot gevolg dat de meeste leden niet meer in staat waren om de contributie te betalen. En zo kon het gebeuren dat een aantal jaren later eigenlijk alleen nog de besturen van de beide Harlinger damverenigingen bestonden. Men besloot tot een fusie en die kwam tot stand in november 1934. (HC 5-6-1984). In dit zelfde artikel wordt er gemeld: ‘Men begon in de werkplaats van schilder Nauta, temeer daar men daarvoor geen huur hoefde te betalen. Na de oorlogsjaren werd het dammen hervat in de zeilmakerij van Frits Schuil, eens de roemruchte sociëteit Zeeburg en nu onderdeel van Hotel Zeezicht.’ Waarschijnlijk is damclub Harlingen in 1928 opgericht en damclub Excelsior in 1931. Daardoor kon contact groep S.O.S in 1938 zingen:” De Harlinger damclub heeft 10 jaar bestaan.” Het bestuur van 1951 is uitgegaan van 1931, (de datum die ook de PFDB hanteert) maar het bestuur van 1984 heeft de fusie datum gebruikt van 1934 om zodoende het 50-jarig bestaan te vieren.Het huidige bestuur heeft analoog het bestuur van 1951 de voorkeur gegeven aan de datum 1931 daar dit ook officieel in de boeken staat bij de Provinciale Friese dambond.Dit betekent dat dit jaar 2006, de damclub Excelsior haar 75 jarig bestaan viert. Damclub Excelsior sloot zich officieel aan bij de bond in 1947 waar toen Excelsior speler Roel Bergsma (een begrip in de Friese damwereld) voorzitter van werd. In een hele oude brief vraagt Roel Bergsma aan het bestuur of hij voor het eerste team van Excelsior mag uitkomen. Bergsma behoorde in die tijd tot de top van Friesland en kwam iedere keer op de fiets van Witmarsum naar Harlingen om op hoger niveau te kunnen spelen. Damclub Excelsior was in de begin jaren een sterke club!In de korte tijd dat Bergsma lid was van Excelsior (1945 – 1947) werd hij steeds clubkampioen.In 1946 en 1947 werd hij zelfs 2 e en 3 e van Friesland maar het lukt hem later nooit om kampioen van Friesland te worden.Dat was de Harlinger Frans van der Meulen wel gelukt. Dit knappe staaltje deed hij al in 1934. Het jaar van de fusie. Uit de verslagen blijkt dat er altijd genoeg animo was voor het dammen. Er werden in diverse locaties gedamd.In het clubhuis van p.v. De Postduif, Pro lege, De lichtboei, Trebol, de Piraat en momenteel in De Koegelbult, het wijkverenigingsgebouw van het Oosterpark.Door de jaren heen was het een komen en gaan van sterke spelers. De bekendste kampioenen van vroeger is toch wel dhr. F. v.d. Meulen die, voor zover na te gaan uit de soms niet volledige verslagen ten minste 13 x clubkampioen werd. Mede oprichter van Excelsior, dhr. F. Hoogeveen bracht het tot 6 x. De eerste in 1932 en de laatste in 1977.De bekende clubkampioenen van de laatste 22 jaar zijn:Jan de Vos (3 x in de eind jaren 70) J.Stelwagen (7 x) in de begin jaren 80 en midden 90, G.Tigchelaar (4 x), W.Toering (1 x). M.Bos (1 x) in 1997 en regerend clubkampioen W.Leijenaar (12 x) die dit seizoen het record van F.v.d. Meulen lijkt te evenaren. W.Leijenaar werd tweemaal sneldam-kampioen van Nederland bij de jeugd (1983 en 1985) en is nog steeds actief in de Nederlandse en Friese kampioenschappen (11 e NK sneldammen in 2002 bij de Senioren. Het duurde even voordat er weer nieuw talent van zich liet spreken. Wiebe van der Wijk werd in 1993 jeugdkampioen van Friesland. Helaas voor Excelsior verhuisde dit talent naar Heerenveen. De talentvolle dammer ontwikkelde zich steeds beter en werd op 17 jarige leeftijd (!) in 1999 Fries kampioen bij de Senioren. Een unieke prestatie die hij met succes in 2000 prolongeerde. Ook werd Wiebe in zelfs wereldkampioen bij de junioren.Het talent van Excelsior is nu ongetwijfeld Saskia Veltman. Ze heeft al vijf Nederlands titels bij de meisjes verzameld en deed op verschillende EK’s en WK’s mee. De Nederlandse titels behaalde ze in de de pupillenklasse (1999) aspiranten (2002) en junioren (2003,2004 en 2005). In het jaar 2003 en 2005 werd ze op grond van haar prestaties uitgekozen tot Harlinger sportvrouw van het jaar (!)

Dat Excelsior behoorlijk aan de weg timmert bewijst het aantrekken van sponsoren dat in de damwereld zeker niet makkelijk is. Frima Zout fabriek werd in 2003 bereid gevonden om een jeugdproject genaamd:”Talentontwikkeling” te sponsoren waarin ook Saskia mag deelnemen. Excelsior heeft ook het jaarlijkse damtoernooi “Volharding Frisian” (Voorheen, Welgelegen en Frisian Shipyard), dat gesponsord wordt door de scheepswerf. Het toernooi zal op 25 maart a.s. voor de 40 e maal gehouden worden. In de jaren 70 werd er aan dit toernooi de wedstrijd :Friesland – Noord Holland aan gekoppeld met o.a. de grootmeesters Harm Wiersma, Jannes van der Wal en Rob Clerc.Al ruim 17 jaar organiseert de Harlinger damvereniging een damtoernooi voor de Harlinger basisscholen om deze mooie damsport onder de aandacht te brengen van de jeugd. Ook heeft Excelsior al ruim twintig jaar een samenwerking met de Prof. Kohnstammschool. Marco Bos, Wiebe van der Wijk en Saskia Veltman waren leerlingen van deze school. De Prof. Kohnstammschool houdt ieder jaar een eigen toernooi i.s.m. Excelsior waardoor er zo nu en dan nieuw talent wordt ontdekt.Het grote verschil met vroeger is dat er meer aandacht is voor de jeugd. Excelsior maakt gebruik van trainingsmateriaal van de KNDB waarin allerlei diploma’s gehaald kunnen worden. Er is nu ook een prachtige website van de bond met een speciale interactieve trainings gedeelte. Met deze gezonde aandacht voor de jeugd heeft damclub Excelsior nog een rijke toekomst.