Competitie reglement

Bij verhindering afmelden bij de competitieleider voor 18.00 uur.
competitieleider: 0517-413849 of secretaris 06-30597582
E-mail: damclubexcelsiorharlingen@gmail.com

Onaangekondigd niet op komen dagen (zie ook “Afzeggen”)

Degene, die verstek liet gaan wordt eerst gehoord. Als naar het oordeel van het bestuur sprake is van nalatigheid wordt aan het einde van het seizoen een punt in mindering gebracht per keer dat dit zich voorgedaan heeft.

Toelichting:

  1. Als een lid niet tijdig afzegt, moet er (later) wel een reden voor worden gegeven om te kunnen beoordelen of er sprake is van overmacht.
  2. Bij tijdig afzeggen hoeft geen reden voor afwezigheid gegeven te worden.
  3. Omdat niet afzeggen overlast geeft voor de competitieleider is een stok achter de deur wenselijk om te stimuleren dat men hierop alert is. Vandaar de aftrekregeling.

Als men te weinig partijen heeft gespeeld.

Het gaat hierbij niet om schuldvragen of nalatigheid, maar om een maatregel de competitie zo zuiver mogelijk te houden.We verwijzen nu naar artikel 12 van het KNDB reglement, dat er kortgezegd op neerkomt dat de niet gespeelde partij in 2-0 eindigt, met de 2 punten voor degene, die buiten eigen toedoen de partij niet kan spelen.

(Eventuele) verplichting voor notatie en spelen op de klok.
Speelt men volgens de officiële regels, waarbij tijd en aantal
zetten van belang zijn, dan zijn partijnotatie en spelen op de
klok verplicht.
Maken beide spelers in goed overleg een tijdsafspraak, dan vervalt
de notatieplicht maar het spelen op de klok blijft verplicht omdat
het vallen van het vlaggetje bepalend voor de uitslag kan zijn.

Opmerking: We gaan ervan uit dat zoiets per competitie hoogstens twee spelers van één wedstrijd treft. Het bestuur neemt passende maatregelen als dit naar haar oordeel te vaak gebeurt.

 Opmerkingen:
  1. Het bestuur kan ontheffing verlenen voor de notatieplicht in bijzondere
    situaties.
  2. Mocht tijdens de partij verschil van mening ontstaan over de toedracht in een partij, dan is het verstandig arbitrage te vragen. Daarbij kan het voordelig zijn dat is genoteerd, ook al was dat niet verplicht.

Toelichting:
De arbiter proberen een zo zuiver mogelijk oordeel te vellen. Voor een reconstructie is een betrouwbare notatie van belang. Als slechts één der spelers heeft genoteerd wordt die als leiddraad gebruikt.

Afzeggen
Het afzeggen gebeurt schriftelijk bij de competitieleider, waarbij
digitale afmelding als schriftelijk geldt. Is dat niet mogelijk,
dan zoekt men telefonisch contact met de competitieleider en
spreekt zo nodig in.
Bij verhindering afmelden bij de competitieleider voor 18.00 uur.
competitieleider: 0517-413849 of secretaris 06-30597582

E-mail: damclubexcelsiorharlingen@gmail.com

Lukt dat niet dan kan op dezelfde manier geprobeerd worden
andere bestuursleden te benaderen.
Deadline: Het liefst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 18.00 uur
voorafgaand aan de speelavond.

NB: In de praktijk is niet mogelijk gebleken om het aantal leden dat op komt dagen betrouwbaar vast te stellen. De competitieleider zal daarom een lid niet afbellen als deze een staand nummer lijkt te krijgen, al kan hier in sommige situaties in goed overleg van afgeweken worden.

Rangorde-bepaling interne competies (wedstrijdscore).
De rangorde bepaald door de wedstrijdpunten. Per partij krijgt met 0, 1 of 2 punten bij
respectievelijk verlies, remise en winst. Bij één partij die niet gespeeld
kan worden ontvangt men 0 of 2 punten, zie betreffende artikel. Komt
dit vaker voor dan beslist het bestuur.
Daarna worden alle toegekende punten opgeteld voor de totale
wedstrijdscore, die de rangorde bepaalt.
Daarbij kan het voorkomen dat twee of meer spelers dezelfde score
hebben. Zie “gelijk eindigen”.

Gelijk eindigen.

De winnaar wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten. Bij gelijk eindigen van twee of meer personen volgt een barragewedstrijd,
die past bij de betreffende competitievorm wat de maximaal beschikbare tijd betreft. M.a.w.: Voor de reguliere/rapid/sneldam-competitie
zijn dan resp. 90/25/10 min per persoon beschikbaar. Zie ook algemene regel.
Eindigt de barrage in remise: dan geldt het onderlinge resultaat in de betreffende competitie.
Geeft ook dat geen uitsluitsel, dan beslist het lot.

Algemene regel.

In alle situaties waarin ons reglement niet (in redelijkheid) voorziet beslist het bestuur.

Bij verhindering afmelden bij de competitieleider voor 18.00 uur.
competitieleider: 0517-413849 of 06-30597582
E-mail: damclubexcelsiorharlingen@gmail.com