Bestuurlijk nieuws

Met de aanvang van dit nieuwe seizoen beginnen we met een vergadering op 8 september om 19.30 in de “Koegelbult” . Afhankelijk van de tijdsduur bepalen we hoe we deze avond gaan spelen. Competitie of rapid?

Feiten/Afspraken najaarsvergadering Excelsior 3 september 2019

 1. Opening om 19.35 in een schoon en geschilderd gebouw.
 2. Mededelingen: Suzanne, Marco afwezig. Nico bedankt als lid.
 3. Het jaarlijks aangeven wanneer bestuursleden aftreden is volgens ons reglement verplicht. Er was geen voordracht voor andere kandidaten.
 4. Afspraken voor de competities:
 5. Interne, Rapid en verrassingscompetitie: net als vorig jaar. In de voorjaarsvergadering opnieuw overwegen om (ten koste van de Rapid) een volledige (tweemaal tegen elkaar) onderlinge competitie te spelen.
 6. Externe: Suzanne wil graag in het viertal spelen.  Aparte mail verstuurd naar de betrokkenen (bestuur, Suzanne, Klaas) om tijdig (voor 1 okt. doorgeven) afspraken te maken.
 7. Het verzoek van Klaas (geformuleerd op “afspraken op voorjaarsvergadering 2019”) is niet gehonoreerd vanwege de onzuiverheid van de uitslagbepaling. Voorzitter legt dat ter vergadering uit en is bereid dat te herhalen indien gewenst.
 8. De regels over barragewedstrijden zal zowel inhoudelijk als tekstueel worden aangepast.  

Aanleidingen:

 1. In de bestaande regeling is het begrip “sneldammen” sinds de invoering van de Rapid niet meer ondubbelzinnig.
 2. Sneldammen is andere vaardigheid dan regulier competitiedammen. Onbevredigend daarom is bijvoorbeeld dat sneldammen de doorslag kan geven bij reguliere competities.
 3. In ons huidig reglement wordt bij gelijk eindigen eerst naar het onderling resultaat gekeken, indien nodig daarna naar een vorm van barrage. Het is verdedigbaar dit net andersom te doen.
 4. Financiën: Kascommissie wordt bedankt. We teren in. Voor het komende jaar wordt een tekort verwacht van ruim 200 Euro, waarin de afname van het aantal leden nog niet is verwerkt. Het huidige saldo is ruim 2000 Euro.

Ook de sponsorbedragen nemen af, mogelijk soms omdat de sponsor niet wordt vermeld.

 • De feestcommissie bestaat momenteel uit de persoon Marco. Suggesties voor een alternatieve gezellige bijeenkomst zijn bij hem in te dienen.
 • Joop vindt dat er te veel gekletst wordt tijdens het dammen wat de concentratie niet bevordert.

Details zijn niet beschreven. Extra en/of meer gedetailleerde informatie zoals bij financiën en regelgeving kunnen op verzoek altijd worden ingezien.  

Jan Stelwagen  

Agenda dinsdag 8 september om 19.30 uur in de “Koegelbult”

 1. Opening/welkomstwoord
 2. Mededelingen.
 3. Vaststelling agenda
 4. Notulen september 2019
 5. Interne competities.
 6. Hoe ronden we het seizoen 2019/2020 af?
 7. Hoe ziet het competitieschema er komend seizoen uit?
 8. Externe competitie/viertallen (mogelijkheden?)
 9. Zitting bestuursleden

Aftredend met ingang van:

seizoen 20/21 Jan Stelwagen

Seizoen 21/22 Rinze Postma

Seizoen 22/23 Marco Bekema

Toelichting: als vereniging moeten we helder zijn in het rooster van aftreden. We staan hier jaarlijks bij stil en er kunnen tegenkandidaten worden aangedragen. Stilzwijgend gaan we uit van een zittingsperiode van minimaal  3 jaar maar daar kunnen we van afwijken, bijvoorbeeld door ziekte of verhuizing.                                                                                         

 • Financiën/kascommissie
 • Rondvraag/Sluiting

Afhankelijk van onze beslissingen bij punt 5 en de benodigde vergadertijd kan besloten worden nog een rondje te dammen (zoals een aanvullende rapidronde en/of dammen voor de verrassingsbeker) 

 1. Een bijlage met alles over corona/protocol om veilig te kunnen dammen met elkaar.

Protocol.

De algemene RIVM -regels zijn van toepassing:

 1. Als u niet fit bent en/of verdachte ziekteverschijnselen vertoont: afmelden
 2. Bij niezen/hoesten: in de elleboog
 3. Blijf op een afstand van minstens 1,5 m van elkaar
 4. Geef elkaar geen hand. Gebruik Japanse Buiging/ellebooggroet

Verder aanvullend:

 • Handen ontsmetten na binnenkomst.
 • Gaan zitten op veilige afstand van elkaar, instructie volgt ter plekke.
 • Na afloop van een WC-gang: handen ontsmetten.
 • Consumpties: graag bestellen en zo weinig mogelijk lopen.

Ieder is verplicht de regels te kennen en de aanwijzingen op te volgen.

Er worden ter plekke aanvullende mededelingen  gedaan

Verdere opmerkingen:

 1. Er is elektrische ventilatie aanwezig en er kunnen ramen worden geopend. Als u gevoelig bent voor duidelijke luchtcirculatie is het verstandig daar rekening mee te houden door bijvoorbeeld een sjaal mee in de speelruimte te nemen. 
 2. Tijdens het dammen wordt aan de 1,5-meter regel voldaan als u rechtop zit. Bij het doen van een zet is deze afstand tijdelijk iets kleiner, maar dat is toegestaan volgens het protocol voor sporten.